Отопление

Доставка и монтаж на отоплителни системи: котли, радиатори и всичко за тях.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ВЪЗОБНОВЯЕМИ И АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ. БИОГОРИВА

 

Източниците на възобновяема енергия (слънцето, вятърът, океанът, хидроенергията, биомасата, геотермалните ресурси и възобновяемите биогорива) имат уникални характеристики.

 

В цифри:

Днес близо 19% от глобалното потребление на енергия идва от възобновяеми източници, включително:

  • около 3,2% – от водноелектрически централи (ВЕЦ)
  • 2,7% – от малките водноелектрически централи, от съвременната биомаса, от вятърните, слънчевите и геотермалните електроцентрали и от биогоривата.

 

При производството на електроенергия, делът на възобновяемите източници е около 18%, като 15% от електричеството се произвежда от ВЕЦ.

Алтернативни енергийни източници са водород, отпадни продукти от технологични процеси и.т.н.

Биогоривата са течни или газообразни горива за транспорта, произведени от биомаса (растителни отпадъци, утайки от пречиствателни станции, животински субстанции).

Котлите и камините са проектирани за изгаряне на пелети и костилки (череши, вишни) с цел загряване на вода за покриване на производствени нужди и отопление. Пелетната инсталация е контролирана от програмируем контролер(PLC), като подаването на гориво е автоматизирано. Критериите по програмата са КПД :Е ? 90.0% и автоматизирано подаване на гориво!